PraktickéZe života fakulty

Terénní exkurze studentů Regionálního rozvoje FRRMS

Čtete o zajímavé exkurzi našich studentů z RR!

289Zobrazení

Report z terénní exkurze studentů Regionálního rozvoje FRRMS

Svatý Jan pod Skalou a CHKO Český kras

30. dubna – 2. května 2019

Na přelomu dubna a května se téměř 40 studentů druhého, třetího a pátého ročníku studijního programu Regionální rozvoj zúčastnilo terénní praxe, která byla realizována v rámci projektu Institucionálního plánu MENDELU 2019 s názvem „Terénní exkurze pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu Regionální rozvoj“.

Výuka studentů byla zahájena 30. dubna v 8 hod. společným odjezdem autobusu od Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií v Brně do obce Svatý Jan pod Skalou (https://www.svatyjan.cz/), která leží v CHKO Český kras a současně v centru národní přírodní rezervace Karlštejn. Zde studenti absolvovali několik setkání s klíčovými aktéry místní státní správy a samosprávy i členy občanského sdružení Svatojánská společnost pro ochranu a zvelebování památek obce Svatý Jan pod Skalou (https://www.svatyjan.cz/instituce-v-obci/svatojanska-spolecnost/). Starosta obce Jiří Bouček a místostarostka Jindra Štefanová se podělili se studenty o své zkušenosti s řízením obce (https://www.facebook.com/obecsvatyjanpodskalou/), prezentovali změny ve vývoji obyvatelstva a problémy spojené s atraktivitou daného místa, které se pojí zejména s nedostatečnou dopravní a parkovací infrastrukturou v obci a jejím okolí a značným přetlakem turistů v určitých lokalitách. Studenti se také díky setkání se zástupcem CHKO Český kras seznámili s historií, hlavními lokalitami, potenciálem a perspektivnou ochrany přírody a krajiny v kontextu udržitelného cestovního ruchu (http://ceskykras.ochranaprirody.cz/).

Dále studenti absolvovali v obci Svatý Jan pod Skalou a jejím okolí komentované prohlídky s výkladem v kostele sv. Jana Křtitele a v jeskynní kapli a v lokalitách s významnými historickými památkami, do nichž se běžně návštěvníci a turisté nedostanou (např. kaple sv. Maxmiliána a kaple Povýšení sv. Kříže), a které leží na naučné stezce Svatojánské památky (https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Naucna-stezka-Svatojanske-pamatky.aspx). Současně byly studentům představeny možnosti čerpání dotací, které umožňují udržení stávající historické a kulturní hodnoty památek. V závěru odpoledne prošli studenti důkladnou přípravu dotazníkového šetření a monitorování návštěvnosti, při níž byli rozděleni do skupin a přímo v terénu byla lokalizována místa sběru dat v samotné obci, ale také v jejím okolí, a to zejména na přístupových turistických trasách a naučných stezkách. O turistické atraktivitě lokality vypovídá také skutečnost, že již v roce 1889 zde byla vyznačena jedné z prvních turistických tras v Čechách (cesta Vojty Náprstka z Berouna do Svatého Jana a dále do Karlštejna). Tato cesta je dnes současně nejstarší dochovanou turistickou trasou u nás (http://www.karlstejnsko.info/tipy-na-vylet/cesta-vojty-naprstka/).

  

V pozdních odpoledních hodinách se celá skupina společně autobusem přemístila do obce Karlštejn, která se stala základnou pro ubytování v chatkách a karavanech v místním autokempu. Večer byl zakončen posezením u ohně za doprovodu živé hudby ke dni Pálení čarodějnic, někteří se také vydali na procházku k hradu Karlštejn a jeho okolí.

Druhý den terénního cvičení začal společným odjezdem autobusem do Svatého Jana pod Skalou. Zde každá ze skupin studentů dostala přesné instrukce k dotazníkovému šetření a k monitoringu návštěvníků. Všichni průzkumníci byli identifikováni pomocí vizitky a odznaku s obecním erbem a přesunuli se do přidělených lokalit. Sběr dat v terénu probíhal v době od 9. hodiny do 17. hodiny. V průběhu dne jednotlivé skupiny navštívil i pan starosta, kterému výsledky průzkumu napomohou v argumentaci pro případná dopravní omezení v obci a okolí a také ve zjištění přesnějšího profilu návštěvníka. Po ukončení sběru dat v terénu si každá skupina průzkumníků – studentů – měla za úkol připravit představení zkušeností s dotazováním návštěvníků, hlavní pozitiva a negativa pro udržitelný cestovní ruch dle osobního názoru i podle nejčastějších odpovědí respondentů. Svoji prezentaci pak diskutovali se starostou obce, který současně využil tyto prvotní informace ze sběru dat na schůzce destinačního managementu následující den. V téměř večerních hodinách následoval opět přejezd autobusem do Karlštejna, někteří zájemci se ještě vydali na obhlídku obce Karlštejn a hradu a večer byl opět zakončen posezením u ohně.

Třetí den terénní praxe byl zahájen společným odjezdem do Svatého Jana pod Skalou, kde studenti absolvovali komentovanou prohlídku kláštera benediktýnů, následně u pramene sv. Jana a v Obecním muzeu. Budova kláštera se zahradou a dalšími přilehlými pozemky je společně s kostelem sv. Jana Křtitele a s jeskynní kaplí prohlášena od poloviny roku 2018 národní kulturní památkou (významný poutní areál). Tato místa představují společně s vyhlídkou na Svatojánské skalní stěně a se Solvayovy lomy (http://nove.solvayovylomy.cz/) turisticky velmi atraktivní a navštěvované lokality, a to i vzhledem k blízkosti hlavního města. Poté následovalo poslední rozloučení s Českým krasem v oblasti lomu Velká Amerika (https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/cesky-grand-canyon—velka-amerika.aspx). Terénní praxe byla ukončena v odpoledních hodinách návratem před fakultu.

Napsat komentář