Ze života fakulty

Studenti vyrazili na vícedenní terénní cvičení

V prvním květnovém týdnu se přes 40 studentů druhého a pátého ročníku studijního programu Regionální rozvoj zúčastnilo terénní praxe, která byla realizována v rámci projektu Institucionálního plánu MENDELU s názvem „Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj“.

1.32KZobrazení

Výuka studentů byla zahájena v 9 hod. společným odjezdem autobusu od Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií do města Olešnice. Zde na nás čekal pan starosta PaedDr. Zdeněk Peša, který je mj. již v šestém volebním období starostou města, je předsedou Jihomoravské organizace Spolku obnovy venkova ČR, předsedou Dobrovolného svazu obcí Olešnicko a předsedou předsednictva místní akční skupiny MAS Boskovicko Plus. Pan starosta věnoval studenům celý den a podělil se o své zkušenosti v celé řadě oblastí jak z pohledu řízení obce, tak možností čerpání dotací EU apod.

Studenti se v dopoledních hodinách seznámili s chodem městského úřadu, navštívili lokality sloužící pro rozvoj cestovního ruchu (muzeum strašidel a historických vozidel) a jedinou ze dvou ručních modrotiskařských dílen v republice. Zde nám pan Danzinger ml. představil vývoj a organizaci výroby modrotisku, která v této rodině funguje již po jedenáctou generaci, a to včetně ukázek jednotlivých fází výroby. V odpoledních hodinách s námi pan starosta Olešnice absolvoval výjezd do nejbližšího okolí města, kde jsme společně prošli část vybudovaných protipovodňových opatření (poldry, rybník). Ta byla komplexně dokončena v roce 2016 jako významný vodohospodářský prvek, který zamezí opakujícím se ničivým povodním v Olešnici (rok 2002 a 2006).

Další zastávkou byla návštěva místního kravína, který se zaměřuje na chov mléčného skotu. Studenti se seznámili s organizací péče o skot různého stáří a uspořádáním výroby, vč. možností využití bioplynové stanice. Poslední důležitou lokalitou byla návštěva olešnického Ski Areálu s nově vybudovanou rozhlednou. Pan starosta zde prezentoval studentům historii obce a její význam pro okolní region.

V pozdních odpoledních hodinách se celá skupina společně autobusem přemístila do obce Suchý, která se stala naší základnou. V místní chatové osadě nás večer navštívil pan starosta Suchého Ing. Jakub Hlubinka, který vedl se studenty otevřenou debatu o pozitivech a negativech vedení obce s malým počtem obyvatel, o správě rekreační oblasti Suchý, která je známým cílem rekreantů a chatařů zejména z krajského města Brna. Starosta také představil často omezené možnosti malých obcí při získání dotačních titulů např. pro výstavbu kanalizační sítě nebo čistíren odpadních vod. Večer byl zakončen posezením u ohně a odbornou přednáškou profesora Pavlíka na téma „Vlivy lidské činnosti na krajinu Moravského krasu“.

Druhý den terénního cvičení začal brzy ráno. Celá skupina studentů se rozdělila do čtyř početně shodných týmů, které představovaly: 1. zástupce vedení obce, 2. investora, 3. zástupce občanů obce a 4. environmentální aktivisty. Každá ze skupin měla za úkol, na základě získaných poznatků z předešlého dne, sdělení od starostů a pomocí očekávaných nových informací nadcházejícího dne, připravit argumenty pro a proti realizaci nového ski areálu ve smyšlené obci. Samotné uskutečnění „hry“ bylo plánováno na večer daného dne.

Po té jsme se společně autobusem přesunuli do blízké obce Kořenec. Zde studenti postupně navštívili Muzeum Kořenec, které mj. prezentuje místní zapomenutá řemesla a pracovní postupy, expozici kořeneckého kroje, historii národopisných souborů aj., a jehož prohlídka byla doprovázena barvitým vyprávěním správce muzea pana Pavla Fabiánka. Dalším cílem byla prohlídka větrného mlýna, kterým nás provedl samotný mlynář – majitel mlýna pan Ing. Doubek. Přímo ve mlýně jsme byli seznámeni s historickými okolnostmi vzniku těchto mlýnů na Moravě, jejich významu pro místní obyvatele i s postupem prací a dílčími kroky při samotném mletí obilí. Současný význam mlýnů je dán jejich atraktivitou a jsou jednou z nabídek podpory lokálního turismu a cestovního ruchu. Přímo v budově obecního úřadu nám byla představena sbírka obrazů rodáka z Kořence akademického malíře Řehořka. Jeho jméno nese také celé území obce, které leží v klidové oblasti Řehořkovo Kořenecko. Poslední dopolední destinací byla místní kaple, kde nás seznámili s její bohatou a pohnutou historií. Studenti zde také získali řadu informací o samotném vývoji obce a jejího obyvatelstva, o výstavbě sociální a technické infrastruktury, či o klimatických zvláštnostech oblasti Drahanské vrchoviny.

Odpoledne bylo věnováno přednášce a diskuzi s ředitelem Kořenec Golf & Ski Resort panem Mgr. Šteflem. Ta se věnovala historii golfu ve světě i u nás, základnímu seznámení s pravidly hry, ale zejména okolnostmi vzniku a s nároky na údržbu místního golfového hřiště. Dále pan ředitel přiblížil význam kvality zázemí a týmu zaměstnanců a realizaci dalších doprovodných aktivit souvisejících s úspěšným fungováním resortu. Po celý den měli studenti také možnost dotazovat se místních obyvatel na jejich názor na poměrně kontroverzní výstavbu nových rodinných domů a apartmánů v obci. Po ukončení programu v Kořenci jsme se opět všichni společně přesunuli autobusem zpět do Suchého, kde studenti v rámci svých týmů dokončovali přípravu k obhajobě a argumentování v zadané „hře“ výstavby smyšleného ski areálu.

V podvečer proběhla konfrontace těchto týmů a zástupců různých skupin obyvatel s často odlišnými názory. Studenti dokázali velmi dobře v rámci přidělených „rolí“ prezentovat své zájmy, požadavky, obhájit svá tvrzení argumenty a diskutovat. Večer byl opět zakončen posezením u ohně. Také poslední den začal program brzy. Ze Suchého jsme autobusem přejeli do městyse Jedovnice, kde jsme se v autokempu v blízkosti nástupního místa pro Single trail Moravský kras setkali s paní místostarostkou Jedovnic RNDr. Bayerovou, Ph.D. a ředitelem Správy CHKO Moravský kras panem RNDr. Štefkou. S paní místostarostkou se hovořilo zejména o významu vybudování Single trail pro rozvoj cestovního ruchu v obci, ale také o správě a investicích obce.

Pan ředitel obeznámil studenty s důvodem a významem vyhlášení CHKO Moravský kras, s vývojem omezení silniční dopravy ve zvláště exponovaných oblastech krasu a změnách jeskynního prostředí, ke kterým dochází vlivem nadměrného množství návštěvníků. Zdůraznil nutnost souladu požadavků na rozvoj cestovního ruchu a ochrany životního prostředí. Terénní cvičení bylo zakončeno setkáním se zástupcem ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny panem Ing. Mauerem a správcem polesí panem Ing. Halámkou u Arboreta Křtiny. Odtud jsme se přesunuli k místu křížení jedné z tras Single trail s lesní cestou. Studenti se dozvěděli o podmínkách a pravidlech při budování cyklostezek, pozitivech, ale i negativech a omezeních, která jejich provoz může správcům lesa způsobovat. Výuka v rámci terénního cvičení byla ukončena v odpoledních hodinách u fakulty.